Základné informácie o štúdiu

 

 

Ponúkané stupne, odbory a formy štúdia: 

Bc.: Evanjelikálna teológia a misia, 3 ročné štúdium, denná aj denná dištančná forma (pre zamestnaných, prípadne tých čo študujú aj iný odbor)*
- pri dennej forme sa usilujeme o rozvoj komunitného života študentov
- pri dištančnej forme denného štúdia vytvárame také podmienky, aby dokázali študovať aj pracujúci, ľudia študujúci iné odbory, či dôchodcovia. 
- absolvent získava uplatnenie v cirkvi, misijných službách a sociálnych službách, v nemocniciach, armáde... 
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa na neho nadviazť kdekoľvek na svete.  
Prihláste sa!

Mgr.: Evanjelikálna teológia, 2 ročné štúdium, denná aj denná dištančná forma*
- pri dennej forme sa usilujeme o rozvoj komunitného života študentov
- pri dištančnej forme denného štúdia vytvárame také podmienky, aby dokázali študovať aj pracujúci, ľudia študujúci iné odbory, či dôchodcovia.
- absolvent získava uplatnenie v cirkvi, misijných službách a sociálnych službách, v nemocniciach, armáde...
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa na neho nadviazť kdekoľvek na svete. 
Prihláste sa!

ThDr.: Teológia
- štúdium prebieha dištančnou formou*, jedná sa o ročné štúdium spojené so záverečnou skúškou a obhajobou práce. 
- toto štúdium umožňuje vyprofilovať sa v konkrétnej oblasti teológie a menším výskumom aj prehĺbiť poznanie v danej oblasti. 
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa na neho nadviazť kdekoľvek na svete.  

PhD.: Teológia
- štúdium prebieha buď dennou alebo aj dištančnou formou, jedná sa o 3-5 ročné štúdium. Pozostáva z viacerých skúšok a vedecko-výskumnej činnosti.  
- toto štúdium umožňuje vyprofilovať sa v konkrétnej oblasti teológie a rozsiahlejším výskumom aj prehĺbiť poznanie v konkrétnej oblasti. 
- štúdium je akreditované Európskymi oficiálnymi inštitúciami, dá sa na neho nadviazť kdekoľvek na svete.  

-----------------------

* POZOR v prípade záujmu o dištančnú formu si v prilháške zvolíte formu dennú. Dištančnú alebo hybridnú formu štúdia si po porijatí a zapísané na štúdium dohodnete priamo na katedre s vyučujúcimi. Všetci štduenti denného štúdia majú rovnaké povinnosti. Pre detailnejši informácie volajte: 0905 933 989, vedúci katedry doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. 

Kontakty pre viac info: 

- 00421 905 933 989, doc. ThDr. Albín Masarik, PhD., vedúci katedry 
- 00421 48 446 4912; 00421 904 880 777, Mgr. Dana Kujnischová, asistentka Oddelenia administratívnej podpory katedier. 

Ako sa prihlásiť: 

Na týchto odkazoch nájdete prihlášku na bakalárske štúdium a prihlášku na magisterské štúdium, prípadne e-prihlášku: EPRIHLÁŠKA. V prihláškach je predvyplnené: akademický rok 2022/2023, názov univerzity, fakulty, študijného programu a forma štúdia. Je potrebné vyplniť si osobné údaje, aktuálne kontakty, na 2. strane Vaše predchádzajúce štúdium, zamestnávateľa, známky z maturitného vysvedčenia. Prihlášku s prílohami je potrebné odoslať do 31. marca 2022 na adresu: Pedagogická fakulta UMB, študijné oddelenie, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica.

Prílohy:

1.       Uchádzač o bakalárske štúdium prikladá maturitné vysvedčenie. Ak teraz študujete na strednej škole, prihlášku treba dať potvrdiť na strednej škole a po maturite odoslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Ak ste skončili stretnú školu skôr, prihlášku netreba dávať potvrdiť na SŠ. Uchádzač o magisterské štúdium prikladá overené kópie bakalárskeho diplomu a vysvedčenia zo štátnej bakalárskej skúšky v príbuznom odbore (predchádzajúce bakalárske štúdium s teologickým zameraním na inej vysokej škole).

2.       Životopis.

3.       Kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (35,– Eur, v prípade elektronickej prihlášky 32,– Eur).

4.       V prípade, že máte zdravotné obmedzenie alebo znevýhodnenie, ktoré vyžaduje neštandardný spôsob štúdia, je potrebné aj potvrdenie od lekára.

Údaje na úhradu poplatku (zo stránky https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/aktualne-informacie-pre-uchadzacov-a-uchadzacky-o-studium-9365.html):

Názov účtu:                               Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:             Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:                      SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:                               
SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):            7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
                          
                       7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR
                           
                       dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

Jednou z možností prihlásiť sa na štúdium je aj vyplniť elektronickú prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do. Na tomto linku nájdete elektronickú prihlášku. Je potrebné sa tam najskôr zaregistrovať, prihlášku vyplniť a elektronicky odoslať. POZOR! Je potrebné aj takúto elektronickú prihlášku vytlačiť a odoslať spolu s prílohami na študijné oddelenie našej fakulty do 31. 3. 2022. Poplatok za elektronickú prihlášku je 32,– Eur.

Prajeme Vám veľa zdravia, Božiu milosť a Jeho vedenie pri rozhodovaní. Veríme, že uvedené informácie a prílohy by Vám mohli pomôcť. V prípade ďalších otázok ma môžete kontaktovať: dana.kujnischova@umb.sk; 00421 48 446 4912; 00421 904 880 777.