Prečo študovať teológiu na vysokej škole?

Prečo študovať katechetiku?

 

Ježiš Kristus pri svojom odchode k Otcovi poveril cirkev úlohou učiť národy: „Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mat 28,19) Len tak sa o Jeho spasiteľnom diele môžu dozvedieť všetky národy sveta. Za cieľom uskutočnenia tohto poslania ustanovil Pán v cirkvi okrem iných pracovníkov aj učiteľov, ktorí majú špeciálne zmocnenie viesť cirkev pri jeho realizácii.

Úlohou kresťanských učiteľov je prostredníctvom katechézy (kresťanského vyučovania a výchovy) privádzať ľudí pod Boží vplyv, dať im základné vedomosti, nevyhnutné k tomu, aby mohli porozumieť evanjeliu a prijať ho; ako aj viesť ich k posvätenému kresťanskému životu. Katechéti učia ľudí v cirkvi a s cirkvou počúvať Božie slovo a žiť z neho. Katechéza je teda súčasťou misijnej a zvestovateľsko-svedeckej činnosti cirkvi o spasiteľnom diele Pána Ježiša Krista.

Hoci sa katechéza týka všetkých vekových kategórií, zvlášť sa sústreďuje na deti a mládež. Úlohou katechétov je v spolupráci s kresťanskými rodičmi položiť biblické základy vzťahu detí k Bohu, ale aj ich vzťahov k ľuďom, k sebe a k svetu. Možnosť rozhodnutia sa pre život v Ježišovi Kristovi by mali dostať všetky deti, vrátane detí z nereligióznych rodín, čo sa môže diať aj prostredníctvom náboženskej výchovy v školách.

Biblia hovorí, že „otrok Pána… má byť schopný učiť..“ (2Tim 2,24). Nadobúdať schopnosť učiť v cirkvi znamená okrem nadprirodzeného zmocnenia Duchom Svätým tiež získavanie patričných teologických a pedagogických vedomostí a zručností. Kresťanský učiteľ by mal preto venovať náležitú pozornosť zdokonaľovaniu sa v spôsoboch, ako „teologické“ pravdy sprostredkovať iným. Jedným z prostriedkov, ktorý by mal viesť k skvalitneniu práce kresťanských učiteľov, je štúdium katechetiky. Katechetika ako jedna z teologických disciplín sa zaoberá spôsobom vyučovania náboženských právd, ktoré sa dajú pochopiť a prijať len vierou v Ježiša Krista. Jej úlohou je pomáhať učiteľom v ich práci, t.j. poukazovať na to, ako podávať zrozumiteľné ponaučenie o Božích veciach. Katechetika pomáha rozvíjať učiteľské zručnosti učiteľa a jeho celkovú schopnosť učiť. Ide predovšetkým o schopnosť stanovovania cieľov a primeraného obsahu kresťanskej výchovy a vzdelávania, vyplývajúcich zo vzťahov medzi Bohom, učiteľom a učiacimi sa. Neodmysliteľnou súčasťou katechetickej prípravy je osvojenie si základných zásad a metód kresťanskej náboženskej výchovy.

Katechetika je neoddeliteľnou súčasťou štúdia magisterského evanjelikálnej teológie. Katedra ETM však ponúka aj samostatné štúdium akreditovaného študijného programu učiteľstva katechetiky evanjelikálnych cirkví v kombinácii s učiteľstvom matematiky, slovenského jazyka, hudobnej či telesnej výchovy.

 

Dana Hanesová

Dva dôvody, prečo študovať cirkevnú hudbu.

 

Hudba je čosi pre človeka veľmi prirodzené. Všetky národy, či kmene, majú určitý druh hudby, ktorá je im blízka, pomocou ktorej sa vyjadrujú. I v cirkvi existuje hudba. Tá sa môže drobne či výrazne líšiť od národa k národu, od denominácie k denominácii, od zboru k zboru.

Na teologických inštitúciách v zahraničí, najmä v USA, sa cirkevná hudba študuje ako samostatný študijný odbor. Na KETM zatiaľ takýto odbor otvorený nie je. Študenti si však môžu zvoliť výberový predmet Cirkevná hudba v rámci štúdia teológie.

Uvediem dva dôvody, prečo je dôležité túto oblasť študovať.

Hudba v cirkvi sa má podľa Písma využívať v troch oblastiach: 1. pri uctievaní (týka sa jednotlivca); 2. pri vzájomnom učení (týka sa kresťanov); 3. pri evanjelizácii (týka sa neveriacich). V súčasnosti možno pozorovať trend zužovania tejto trojakej funkcie cirkevnej hudby iba na prvú. Slová piesní odrážajú často len vzťah jednotlivca k Bohu. Ostatné zložky bývajú zanedbávané. Súčasťou štúdia cirkevnej hudby sú i analýzy textov piesní, čo môže teológom pomôcť k hlbšiemu pochopeniu tejto oblasti.

V cirkvi môžme pozorovať tzv. medzigeneračný boj o „správny“ hudobný štýl, či druh kresťanských piesní. Nie je to nič nového, v histórii sa to odohrávalo už mnohokrát. Historia est magistra vitae – platí i tu. Štúdium histórie cirkevnej hudby môže pomôcť pri predchádzaní niektorých problémov týkajúcich sa pochopenia a aplikácie celej šírky hudby do cirkevného života. Tá neslúži iba k obohateniu jednotlivca, ale taktiež pomáha pri budovaní Tela Kristovho ako celku. To by malo byť spoločnou snahou všetkých kresťanov, ale v prvom rade nás – teológov.

 

Dana Sirkovská