PaedDr. Noema Brádňanská Ondrásek, PhD.

bývalá pracovníčka katedry a súčasná externá spolupracovníčka

Kontakt: nbradnanskaondrasek@gmail.com

Publikačná a vedecko-výskumná činnosť

Pastorálny postoj k smrti človeka


 

VZDELANIE - ŠTÚDIUM - ŠTUDIJNÉ POBYTY
2003 - 2008 Doktorandské  štúdium –  philosophiae doctor (PhD.) 
Vedný odbor: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania na 1. stupni ZŠ 
Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici 
Téma dizertačnej práce: Formovanie obrazu Boha u detí mladšieho školského veku
2005 Rigorózne pokračovanie – paedagogiae doctor (PaedDr.)  
Študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň ZŠ v špecializácii katechetika evanjelikálnych cirkví 
Téma rigoróznej práce: Detské predstavy o Bohu
VI - VII/2003 The Wheaton College Summer Tutorial Program (certifikát)  
Wheaton College Graduate School, Wheaton, Ill., USA 
Téma: Spiritual Life of Children
IX/2002 - VI/2003 Visiting Scholar at BTSR

Absolvované kurzy v oblasti Christian Education: Introduction to Teaching, History and Philosophy of Christian Education, Curricular Tasks of Christian Education 
Baptist Theological Seminary at Richmond, Richmond, VA, USA

1998 - 2000 Vysokoškolské štúdium - rozširujúce 
Rozširujúce štúdium etickej výchovy  
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici 
Téma záverečnej práce: „Literatúra v etickej výchove“  (projekt letného tábora pre deti s využitím knihy C.S.Lewisa: Letopisy Narnie, kniha prvá – Lev, čarodějnice a skříň)
1993 - 1998 Vysokoškolské  štúdium - magisterské (Mgr.) 
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ: katechetika evanjelikálnych cirkví  
Katedra evanjelikálnej teológie a misie (najprv Teologicko-misijný seminár), PF UMB v Banskej Bystrici 
Téma magisterskej práce: „Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich“ - cena vedúceho katedry; publikovaná
1989 - 1993 Stredoškolské  vzdelanie 
odbor: zdravotná sestra 
Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

 

PRACOVNÉ  SKÚSENOSTI A PÔSOBENIE

NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UMB V BANSKEJ BYSTRICI

súčasnosť externá  pracovníčka na katedre ETM PF UMB

vyučuje a vedie semináre: Pastorálne vedenie detí, Pastorácia ťažko chorých a zomierajúcich detí

   
2003-2008 odborná  asistentka na katedre ETM PF UMB  
vyučovanie a vedenie seminárov: Medziľudská komunikácia, Katechetika, Základy katechetiky, Pastorálna teológia, Pastorálne vedenie detí, Pastorácia ťažko chorých a zomierajúcich detí, Praxe študentov
1999 - 2002 asistentka na katedre ETM PF UMB 
vyučovanie predmetov praktickej a systematickej teológie: Medziľudská komunikácia, Katechetická prax, Katechetika, Etika, Predmetová didaktika náboženskej výchovy, Pozadie Starej zmluvy
1999 učiteľka v Osobitnej škole v Klenovci
1998 – 1999 mimoškolská  výchova detí na ZŠ V. Clementisa v Tisovci  
misijný pracovník Rady BJB v SR (Cirkevný zbor BJB, Klenovec)  
sociálna pracovníčka v opatrovateľskej službe
1990 – súčasnosť  práca s deťmi a mládežou v oblasti voľnočasových aktivít (tábory a kluby) a kresťanského vzdelávania

 
 
 

ČLENSTVO

V CELOŠTÁTNYCH ODBORNÝCH A VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

2001 - členka medzinárodného organizačného výboru vedeckej konferencie „Medzinárodný workshop Praktické zručnosti v službe deťom“; organizátor: KETM PF UMB BB
2004 - 2008 predsedníčka výboru Výchovného odboru pri Rade BJB v SR 
2005 - 2008 členka Teologickej komisie BJB v SR
2001 - 2004 členka Diakonickej komisie Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (zástupkyňa BJB v SR)
1998 - 2003 členka Výboru Výchovného odboru pri Rade BJB v SR