Knižnica KTAK

Katalóg online

 

Knižnica KTK - štandardné otváracie hodiny:       

Pondelok–piatok 13.00–16.00 hod.

Adresa: kpt. O. Jaroša 32, Banská Bystrica (časť Rudlová)

 

UPOZORNENIE:

Milí študenti,
knihy si požičiavate a vraciate osobne priamo v knižnici. Po ústnej dohode môžete knihy vrátiť aj na katedre, len ak ich má kto od vás prevziať. Ak vraciate knihy poštou, posielajte ich na adresu fakulty, t. j.: Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica. Ďakujeme za pochopenie.

 


Srdečne ďakujeme študentom, učiteľom, ale aj viacerým ďalším dobrovoľníkom, ktorí ochotne pomáhajú v Knižnici Katedry teológie a katechetiky. Viacerí sa rozhodli pomôcť venovaním svojho času, intelektu, financií, svalov i modlitieb na to, aby knižnica mohla fungovať.

Ďakujeme firme M. Barkócziho za všetky stavebné práce.

Ďakujeme doc. ThDr. A. Masarikovi, PhD., za nadšené vloženie sa do celého projektu premeny knižnice, za všetok čas, financie a množstvo energie, ktorú ochotne dával.

Ďakujeme manželom Ondráškovým a Acta Sanctorum, Inc. za veľké i menšie balíky kníh, ktoré pravidelne posielajú, aby sa knižnica mohla rozrastať a obohacovať o nové tituly.

Ďakujeme T. Matochovi, študentovi 3. ročníka denného bc. štúdia, za aktívnu pomoc v knižnici, za obetovanie času a striedanie knihovníčky.

Ďakujeme Bc. F. Pangrácovi, študentovi 1. ročníka denného mgr. štúdia, za aktívnu pomoc pri akvizícii, aby sme mohli pokračovať v zaraďovaní nových titulov do databázy knižnice.

Ďakujeme Bc. V. Gabarík, študentke 1. ročníka mgr. štúdia, a T. Haľamovej, študentke 1. ročníka denného Mgr. štúdia, za pomoc pri upratovaní v knižnici.

Ďakujeme ostatným študentom a študentkám, ktorí sa zúčastnili brigád v knižnici, obetovali voľný čas a svoju zručnosť.

Ďakujeme učiteľom, ktorí sa ochotne spojili pri montáži regálov v nových priestoroch, a ktorých humor neopustil ani pri ťažkej fyzickej práci.

Ďakujeme p. Ing. P. Morovjanovi za obetavú prácu a materiálnu podporu pri údržbe počítačov, za jeho čas pri hľadaní možností spoľahlivého internetu pre knižnicu.

Ďakujeme PhDr. D. Procházkovi za zavedenie online systému KOHA, vďaka ktorému si môžu čitatelia vyhľadávať knihy našej knižnice na internete aj v pohodlí domova či internátu, a za jeho trpezlivosť pri zaúčaní knihovníčky.

Ďakujeme Mgr. O. Peťkovskému, doktorandovi z Katedry výtvarnej kultúry, ktorý namaľoval obrazy pre nové priestory v knižnici.

Ďakujeme za všetkých ochotných modlitebníkov a darcov, ktorí chcú zostať utajení, za všetky knižné i finančné dary.

A nadovšetko ďakujeme Pánu Bohu za Vás všetkých, pretože bez Vás a bez Božej milosti a požehnania by bola každá naša snaha márna.

 

„Nech Vás požehná Hospodin a nech Vás ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na Vás svojej tvári a nech Vám je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na Vás svoju tvár a nech Vám dá pokoj. A položia moje meno na synov Izraelových, a ja ich požehnám.“ (4M 6.24–27)

 

Knižničný systém


Knižničný poriadok


Knižničný fond


Príloha Knižničného a výpožičného poriadku ŠK ZEC - náhrada za služby


Výpožičné pravidlá v knižnici KETM


Predaj literatúry

 

Fotografie novozrekonštruovanej fasády a podkrovia knižnice:

http://www.detm.org/media/upload/pagephotos/P_20160408_121723.jpg

http://www.detm.org/media/upload/pagephotos/P_20160408_121651.jpg

http://www.detm.org/media/upload/pagephotos/P_20160408_1221201.jpg

Poštová adresa:

Knižnica Združenia evanjelikálnych cirkví v SR,
ul. Kpt. O. Jaroša 32,
974 11 Banská Bystrica

 

Email: kniznicaktk@gmail.com