prof. ThDr. Albín MASARIK, PhD

VZDELANIE
2009 (doc.)

 

Habilitačné  konanie (docent)

V odbore teológia (2.1.13) Katolícka teológia

Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku

Téma práce: Vybrané aspekty pohrebných kázní

Téma habilitačnej prednášky: Kazuálna homiletika v empirickom výskume

2008

(letný semester)

Rozširujúce štúdium teologického vzdelávania (certifikát)

Centre for Theological Education

Belfast Bible College, Dunmurry, Sev. Írsko

2007 (ThDr.) Rigorózna skúška (ThDr.)

V odbore teológia (2.1.12), študijný program evanjelikálna teológia

KETM, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Téma práce: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša

1998-2004 (PhD.) Doktorandské  štúdium (PhD.)

v odbore evanjelická teológia (Nová zmluva / Praktická teológia)

Evanjelická bohoslovecká  fakulta UK Bratislava

Téma práce: Spoznávanie Božej vôle v pavlovských listoch.

1983-1984 Rozširujúce štúdium teológie (Bescheinigung)

Theologisches Seminar, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR, Buckow (Märkische Schweiz)

1978 – 1983 (Mgr.) Vysokoškolské  štúdium - magisterské (Mgr.)

Evanjelická  teológia

Slovenská evanjelická  bohoslovecká fakulta v Bratislave

1974 – 1978 Stredoškolské  vzdelanie

odbor: všeobecné strojníctvo

Stredná priemyselná  škola strojnícka v Ružomberku


KRÁTKODOBÉ  ŠTUDIJNÉ POBYTY - zahraničné
II.  2007 Overseas Council International – Wroclaw, Poľsko (1 týždeň)
IV.   2004 Overseas Council International – Bansko, Bulharsko (1 týždeň)
III. 2003 Overseas Council International – Kyjev, Ukrajina (1 týždeň)
V.     2001 United Bible Societies – Reding, Anglicko (1 týždeň)

školenie  pre tajomníkov a predsedov výborov národných biblických spoločností

VI - VII/1995 The Wheaton College Summer Tutorial Program (certifikát)

Wheaton College Graduate School, Wheaton, Ill., USA

(príprava materiálu na dizertačnú prácu)

VI-VII 1993 ABBEY MISSIONARY SCHOOL, London, UK

Štúdium angličtiny (6 týždňov)

VI. 1989 Sommer Institute of Theological Education

Baptist Theological Seminary Ruschllikon, Schwitzerland

(mesačné štúdium pastorálnej teológie a angličtiny)

III. 1988 Theologisches Seminar, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR, Buckow (Märkische Schweiz)

(Projekt: zborová biblická  škola)

VI. 1987 Sommer Institute of Theological Education

Baptist Theological Seminary Ruschllikon, Schwitzerland

(mesačné štúdium pastorálnej teológie a angličtiny)

PRACOVNÉ  SKÚSENOSTI A PÔSOBENIE NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UMB V BANSKEJ BYSTRICI
01.07.2010- súčasnosť

(od júla 2009 vedúci katedry)

Docent KETM PF UMB, Banská Bystrica  (Predmety:, Novozmluvná gréčtina; Pozadie NZ, Úvod do NZ; Exegéza NZ, Teológia NZ, Homiletika, Kresťanský nehomiletický prejav, Pastorálna teológia (a príslušné semináre)
IX 1995- 30.06.2010 Odb. asistent KETM PF UMB, Banská Bystrica  (Predmety:, Novozmluvná gréčtina; Pozadie NZ, Úvod do NZ; Exegéza NZ, Teológia NZ, Homiletika, Pastorálna teológia (a príslušné semináre)
X. 1993 – IX. 1995 Duchovný  cirk. zb. BJB v Poprade 

VŠ  učiteľ  na dohodu, neskôr polovičný úväzok KETM PF UMB, Banská Bystrica

Šk.r. 1992 / 93 Externý  učitel Biblická škola, BJB, Olomouc
X. 1986 – IX. 1993 Duchovný cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov, Poprad

 
ODBORNÁ  A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Knižné  publikácie
 •  
   MASARIK, Albín: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB a OZ Pedagóg, 2008. 160s. ISBN: 978-80-8083-547-7 
 •  
   MASARIK, Albín: Spoznávanie Božej vôle v pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006, 157 s. ISBN 80-8083-253-6
Metodické  texty:
MASARIK, A.: Transformácia človeka v Kristovi. Banská Bystrica: PF UMB, 2009.  43s. ISBN 978-80-8083-841-6 
Práce publikované v domácich monografiách, zborníkoch a časopisoch: 
MASARIK, A. Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných. In: Nemčeková, M., Žiaková, K., Pálenčár, M. Človek medzi životom a smrťou.1.vyd. Martin : Kolektív grantovej výskumnej úlohy č.1/696/93 JLF UK, 1996, 342s.
MASARIK, A. Mienkotvornosť a zvestovanie cirkvi. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica: TRIAN s.r.o., 1999,  s. 87-94. ISBN 80-88945-10-0
MASARIK, A. - PROCHÁZKA, P. Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Zborník z Inštitucionálnej grantovej VÚ. Banská Bystrica: TRIAN s.r.o.,1999, s. 114-121. ISBN 80-88945-06-2 
MASARIK, A. Evanjelium a sociálne vzťahy v pavlovských listoch. In: Kolektív KETM:Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia. Banská Bystrica :  ZEC vo vyd. TRIAN, 2000. 116 s., s. 87-91. ISBN 80-88945-29-1
MASARIK, A. Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí. In: Evanjelikálna teológia v postmodernom prostredí. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : ZEC, 2001, s.51-55.   ISBN 80-88945-45-3
MASARIK, A. Biblické pojmy a obsahová primeranosť ich použitia vo vnútrocirkevnom živote. In: Evanjelikálny teologický časopis. 2002,č.1, s.47-52. ISBN 1336-1783
MASARIK, A. Hľadanie Božej vôle pri voľbe životného partnera a povolania. In:Evanjelikálny teologický časopis. 1/2003, s.49-52. ISSN 1336-1783
MASARIK, A. Úlohy cirkvi v ohrozenom svete (Nová zmluva a ohrozený svet). In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s.51-55.   ISBN 80-8055-746-2
MASARIK, A.: Transformácia človeka podľa Novej zmluvy. In: Evanjelikálny teologický časopis. 2003,č.2, s.27-35. ISBN 1336-1783 
BRÁDŇANSKÁ, N. - MASARIK, A. Misijná práca medzi dorastencami. In: Evanjelikálny teologický časopis. 1/2004, roč. III., s.5-20, ISSN 1336-1783
MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch. In: Formovanie dobrého človeka.Nitra : FF UKF,   2005. (ale vydané až v r. 2006) s.149-156. ISBN: 80-8050-947-6.
MASARIK, A.: Funkčná kristocentricita v evanjelikálnom zvestovaní. In: Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Zborník z teologickej konferencie. Banská Bystrica : ZEC, 2006. s.58 – 66. ISBN: 80-88945-91-7.
MASARIK, A.:Pluralitná spoločnosť a cirkev v NZ dobe. In: Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č.1. Bratislava : Bratská jednota baptistov v SR, 2007  s.74-91. ISBN: 978-80-88945-98-7
MASARIK, A.: Vzťah diferenciácie a kázňového textu v Kiššových pohrebných kázňach. In: Zborník teologických štúdií. Prešov : PRO COMMUNIO, o.z. 2007. ISBN 978-80-89298-00-6
MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Špecifické teologické aspekty výchovy.In:Fenomén náboženstva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účastou, konanej dna 19. 10. 2007 / Peter Kondrla, Andrea Balšcíková (eds.). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2008. -ISBN 978-80-8094-310-3. - S. 74-87
MASARIK, A./ KRUPA, S.: Teologický koncept moci . In: Viera v moc a moc viery.Zborník prednášok z teologickej konferencie. Banská Bystrica: ZEC, 2007. ISBN: 978-80-88945-93-2
MASARIK, A.: Bohoslužobná kázeň a poslucháč. In: MASARIK, A. (Ed.): Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. Zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : KETM PF UMB a ZEC v SR, 2009. ISBN: 978-80-8083-716-7   str. 65-74
KRUPA, S / MASARIK, A.: Pleonektická osobnosť. In:Evanjelikálny teologický časopis.2009, č.1, s. 5-15. ISSN 1336-1783 
MASARIK, A.: Teologické východiská  novozmluvnej etiky. In: Zborník z medzinárodnej monotématickej ekumenickej konferencie, konanej dňa 25.11.2008 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2009 
MASARIK, A.,  KRUPA, S.: Pleonektická osobnosť. Zborník z  vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou zo dňa 26.03.2009 v Poprade. Ružomberok :  PF KU v Ružomberku, 2009
MASARIK, A.: Smútenie za blízkym ako stav núdze. Zborník z medzinárodného ekumenického vedeckého sympózia „Človek v núdzi“ – Sociálne problémy a rodina, Košice 06.05.2009  
(Príspevky v tlači: )
MASARIK, A.: Božia vôľa v Pavlovských listoch a rozhodovací proces kresťana. Zborník z teol. konferencie Apoštol Pavol pre 21. storočie. Misijné impulzy pre komunikáciu a inkulturáciu evanjelia v kontexte dnešnej spoločnosti. FPV ŽU v Žiline a Biblická škola v Martine. – zborník z konferencie zo dňa 12. a 13. júna 2009
Práce publikované v zahraničných monografiách, zborníkoch a časopisoch: 
BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D., MASARIK, A.: Motivácia a prekážky v službe katechétu. In: (SZYMECZEK, Jósef, ed.) Katechetika – historie – teologie III. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2006, s. 9-33. ISBN 80-7368-184-6.
BRÁDŇANSKÁ, N.; MASARIK, A. Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza. In Katechetika – Historie – Teologie IV. Sborník materiálů z mezinárodní konference uspořádané ve dnech 12.-13. října 2006 ve Smilovicích Katedrou společenských věd, Oddělením křesťanské výchovy, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 113-125. ISBN 978-80-3768-311-5.
MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. s. 40-48. ISBN 978-80-7368-537-9
MASARIK, A.: Key Theological Positions of Consolation and Hope in Kišš Funeral Sermons’ Conclusions. In: Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing effectiveness of the Eangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology. Praha : ECM, 2008. s.87-97. ISBN: 978-80-7356-019-5
MASARIK, A.: Functional Christ-centredness in Evangelical Preaching. In: Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing effectiveness of the Eangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology. Praha : ECM, 2008. s.78-86. ISBN: 978-80-7356-019-5
Ohlasy v domácej odbornej literatúre:
MASARIK, A. Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných. In: Nemčeková, M., Žiaková, K., Pálenčár, M.: Človek medzi životom a smrťou.1.vyd. Martin : Kolektív grantovej výskumnej úlohy č.1/696/93 JLF UK, 1996, 342 s., s.150

Citované in (s.29):

Brádňanská N. Pastorálny postoj k smrti človeka. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM vo vyd. ECM, s.r.o., 1999. 71s. ISBN 80-5733-60-9

MASARIK, A. Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných. In: Nemčeková, M., Žiaková, K., Pálenčár, M.: Človek medzi životom a smrťou. 1.vyd. Martin : Kolektív grantovej výskumnej úlohy č.1/696/93 JLF UK, 1996, 342 s., s. 153

Citované in (s.38):

Brádňanská N. Pastorálny postoj k smrti človeka. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM vo vyd. ECM, s.r.o., 1999. 71s. ISBN 80-5733-60-9

MASARIK, A. - PROCHÁZKA, P. Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: KETM PF UMB - Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Banská  Bystrica: TRIAN, 1999. 142s., s.117

Citované in (s. 46):

BRÁDŇANSKÁ N. Miesto katechetiky v rozvoji spoločnosti. In: Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia. Banská Bystrica: TRIAN, 2000. 115s.ISBN 80-88945-29-1

MASARIK, A. - PROCHÁZKA, P. Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: KETM PF UMB - Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Banská Bystrica: TRIAN, 1999. 142s., s. 114

Citované in (s. 64):

LUPTÁK, O. Stratégia práce vedúceho pracovníka vo vnútrocirkevnom a verejnom živote. (Manažment času). Monografia. Banská Bystrica: TRIAN, 2000. 94 s. ISBN 80-88945-26-7    

BRÁDŇANSKÁ, N. - MASARIK, A. Misijná práca medzi dorastencami. In Evanjelikálny teologický časopis. 1/2004. Banská Bystrica: PF UMB, 2004. s. 5-20. ISSN 1336-1783.

In SIRKOVSKÁ, D. – ŠOLTÉSOVÁ, V. Účinky hudby a pôsobenie Ducha Svätého. In  Viera v moc a moc viery (Zborník prednášok z teologickej konferencie). Banská Bystrica : PF UMB, 2007, s. 217 – 230. ISBN 978-80-88945-93-2. s. 229

MASARIK, A. Transformácia človeka podľa Novej zmluvy. In Evanjelikálny teologický  časopis, 2003, č. 2, roč. II, ISSN 1336/1783. s. 34.

In BRÁDŇANSKÁ, N. –  HENDLOVÁ, K. Tvorivosť v katechetike. In Evanjelikálny teologický  časopis, 2006, č. 2, roč. V., ISSN 1336/1783. s. 63.

BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D., MASARIK, A. Motivácia a prekážky  v službe katechétu. In Katechetika –Historie – Teologie III. Ostrava : OU PF,  2006,  s. 9 – 33.

In PRIBULA, M. Socializácia človeka a teologické princípy pedagogiky. In Médiá – Náboženstvo – Edukácia.  Prešov : PRO COMMUNIO, 2007, s. 43. ISBN 978-80-89298-01-3

BRÁDŇANSKÁ, N.; MASARIK, A.: Misijná práce medzi dorastencami. In: Evanjelikálny teologický časopis. 1/2004, roč. III., s.5-20, ISSN 1336-1783  s. 8. -

In: HANESOVÁ, D.: Náboženská  výchova v školách. Banská Bystrica: PF UMB, 2005. 2. rozšírené  a prepracované vydanie. ISBN 80-8083-121-1

MASARIK, A.: Spoznávanie Božej vôle v Pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006.  157s.ISBN 80-8083-253-6.

In: ÁBEL, F.: Odovzdanie sa vôli Božej – hľadanie a poslušnosť In Testimonia Theologica 2007/1.  ISSN 1337-6411

MASARIK, A.: Spoznávanie Božej vôle v Pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006.  157s. ISBN 80-8083-253-6.

In: FARKAŠ, P.: Naratívne umenie evanjelistu Lukáša. Bratislava – Nitra : RKCBF UK a Kňazaský seminár sv.Gorazda, 2007. ISBN 978-80-88696-48-3  s.18

BRÁDŇANSKÁ, N. – MASARIK, A.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. ISBN 978-80-7368-537-9

In: (s.7)

PRIBULA, M.: Europa ako kontinent hodnôt a pseudohodnôt. In: Spoločnosť – kultúra –    ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN 978-80-89372-06-5

MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch. In: Formovanie dobrého človeka.Nitra : FF UKF,   2005. (ale vydané až v r. 2006) s.149-156. ISBN: 80-8050-947-6.

In: (s.55)

STOROŠKA, M. – PRIBULA, M: Sociálno-právne aspekty migračnej politiky. In:Spoločnosť – kultúra – ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN: 978 – 80 – 89372 – 06 – 5

MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch. In: Formovanie dobrého človeka. Nitra : FF UKF,   2005. (ale vydané až v r. 2006) s.149-156. ISBN: 80-8050-947-6.

In: (s. 91)

LACHITOVÁ, L.: Sociálna práca so seniormi. In: Spoločnosť – kultúra – ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN: 978 – 80 – 89372 – 06 – 5  

MASARIK, A.: Spoznávanie Božej vôle v Pavlovských listoch. Banská Bystrica: PF UMB, 2006.  157s. ISBN 80-8083-253-6.

In: HANES, P.: Filozofia pre teológov. Banská Bystrica : PF UMB a OZ Pedagóg, 2009. ISBN 978-80-8083-789-1 s.63

MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. s. 40-48. ISBN 978-80-7368-537-9

In: (s.99)

LACHITOVÁ, L.: Sociálna práca so seniormi. In: Spoločnosť – kultúra – ekonomika. Prešov VŠMPISM, 2008. ISBN: 978 – 80 – 89372 – 06 – 5  

(Recenzie na autorove práce:) 
BENKA, J.:  Cirkevné listy. – Roč. CXXXII, č.9 (2008), s.23-25.  recenzia na monografiu:   MASARIK, A.: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB & Občianské združenie Pedagóg, 2008. 160s. ISBN 978-80-8083-547-7
PROCHÁZKA, P  - na internetovej stránke Inštitútu vzdelávania ECM v SR :       http://www.institut.umc.sk/?page=recenzie

MASARIK, A.: Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB & Občianské združenie Pedagóg, 2008. 160s. ISBN 978-80-8083-547-7

PERES, I.: Jazykové a teologické aspekty pohrebných kázní. In: Eruditio – Educatio. 2009/1, Komárno : PF UJS, 2009. 115s. ISSN: 1336-8893 Recenzia na: MASARIK, A.:Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská Bystrica : PF UMB & Občianské združenie Pedagóg, 2008. 160s. ISBN 978-80-8083-547-7
 
Ohlasy prác v zahraničnej odbornej literatúre
MASARIK, A. Biblické pojmy a obsahová primeranosť ich použitia vo vnútrocirkevnom živote. In: Evanjelikálny teologický časopis. 2002,č.1, s.47-52. ISBN 1336-1783

In (s.174):

BRÁDŇANSKÁ, N.: Niektoré aspekty obrazu Boha u detí a dospievajúcich. In:Katechetika – historie – teologie. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 9.-10.10.2003 v Smilovicích. Ostrava : OS PF, 2003. ISBN 80-7042-306-4

MASARIK, A. Hľadanie Božej vôle pri voľbe životného partnera a povolania. In:Evanjelikálny teologický časopis. 1/2003, s.49-52. ISSN 1336-1783

In (s.174):

BRÁDŇANSKÁ, N. In: Katechetika – historie – teologie. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 9.-10.10.2003 v Smilovicích. Ostrava : OS PF, 2003. ISBN 80-7042-306-4

MASARIK, A. Úlohy cirkvi v ohrozenom svete (Nová zmluva a ohrozený svet). In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s.51-55.   ISBN 80-8055-746-2

In:  (s. 42)

ŠOLTÉSOVÁ, V.: Možnosti rozvoja religiozity Rómov na Slovensku. In: Katechetika – historie – teologie II. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 7.-8.10.2004 v Smilovicích. Ostrava : OS PF, 2005. ISBN 80-7368-054-8

MASARIK, A.: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. In: „Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie.“ Zvolen: KETM PF UMB, 2003. s. 25. –

In: (s. 68, s.70)

ŠOLTÉSOVÁ, V. Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave kresťanských pracovníkov. In: Katechetika- historie- teologie IV. Ostrava: PF OU, 2007, s. 63-86. ISBN 80-3768-311-5

MASARIK, A.: Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí. In: Evanjelikálna teológia  v postmodernom prostredí. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : PF UMB, 2001, s. 53

In: (s.42)

SIRKOVSKÁ, D.: Dospívající a jejich vztah k organizovaným církvím. Monografie. Praha : Institut vzdělávání ECM, 2007, s.42, ISBN: 978-80-7356-016-4

MASARIK, A.: Funkčná kristocentricita v evanjelikálnom zvestovaní. In: Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Zborník z teologickej konferencie. Banská Bystrica : ZEC, 2006. s.58 – 66. ISBN: 80-88945-91-7.

In:

HANESOVÁ, D.: The Educational Role of Church-maintained Education in Slovakia after 1989. In: Religion and Education III. Education and Church in Central-and Eastern- Europe at First Glance. Ed. Gabriella Pusztai. Debrecen : CHERD & Hungarian Academy of Sciences Board of Educational Sociology, 2008 ISBN 9789634731023

BRÁDŇANSKÁ, N., MASARIK, A.: Teologické východiská formovania identity kresťana. In: Katechetika – Historie – Teologie V.,  Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe. Sborník materiálu z medzinároní vědecké konferece uspořádané v dnech 25.-26.10.2007 ve Smilovicích. Ostrava : OU PF, 2008. s. 40-48. ISBN 978-80-7368-537-9

In: (s.276)

KARDIS, K.: Wartości podstawove spoleczeństwa polskiego w świetle Listów pasterskich prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz episkopatu Polski 1946-1981. – Lublin : Norbertinum, 2008.  ISBN 978-83-7222-360-9. 

Cirkev v pluralistickej Európe : teologické štúdie 1 / editori Albín Masarik, Noema Brádňanská. - Bratislava : Bratská jednota baptistov v SR, 2007. - 92 s. - ISBN 978-80-88945-98-7

In:

PROCHÁZKA, P.: Pastorační péče o dospělé ve středním věku. Studijní text č.30 Praha :  IV ECM, 2008

Úlohy cirkvi v ohrozenom svete : Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou / editori Jozef Brenkus, Albín Masarik. -  Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s.51-55.   ISBN 80-8055-746-2

In: 

PROCHÁZKA, P.: Pastorační péče o dospělé ve středním věku. Studijní text č.30 Praha :  IV ECM, 2008

 
Redakčné  a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií:
Úlohy cirkvi v ohrozenom svete : zborník z vedeckej teologickej konferencie / editori Jozef Brenkus, Albín Masarik ; recenzenti  Pavel Procházka, Ľudovít Fazekaš, Vilém Schneeberger. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2003. - 134 s. - ISBN 80-8055-746-2 [BRENKUS, Jozef (editor) - MASARIK, Albín (editor)]
Významní  evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia : zborník z teologickej konferencie / editori Albín Masarik, Jaroslav Maďar. - Banská Bystrica : Združenie  evanjelikálnej cirkvi vo vydavateľsrve TRIAN s r.o., 2004. - 74 s. - ISBN 80-88945-72-0 
[MASARIK, Albín (zost.) - MAĎAR, Jaroslav (zost.)]
Transformácia Kristovej moci na človeka a spoločnosť. Zborník z prednášok z VVU a teologickej konferencie konanej 26. marca 2004/ editori Jaroslav Maďar, Albín Masarik. - Banská Bystrica: Trian, 2005. ISBN 80-88945-82-8 
Teologické  východiská evanjelikálnej katechézy. Zborník z teologickej konferencie konanej 8. marca 2005 / editori Jaroslav Maďar, Albín Masarik. Banská Bystrica: Trian, 2005. ISBN 80-88945-82-8
Cirkev v pluralistickej Európe : teologické  štúdie 1 / editori Albín Masarik, Noema Brádňanská. - Bratislava : Bratská jednota baptistov v SR, 2007. - 92 s. - ISBN 978-80-88945-98-7 
[MASARIK, Albín (editor) - BRÁDŇANSKÁ, Noema (editor)]
Homiletická  činnosť cirkví a kvalita súčasného života : zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie / editor Albín Masarik – Banská Bystrica : Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici a ZEC v SR, 2009 – 204 s. – ISBN 978-80-8083-716-7
 
EXPERTÍZNA A POSUDZOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ (monografií, ved., dokt. a habil. prác)
BRÁDŇANSKÁ, N. Pastorálny postoj k smrti človeka so zameraním na zomieranie detí a dospievajúcich. Bratislava: Inštitút vzdelávania ECM s.r.o., 1999, 71 s. ISBN 80-85733-60-9
PROCHÁZKA, P.  Život cirkvi . Zborová biblická škola ECM, 2. stupeň. Praktická teológia. Manuál pre študentov. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM, 1999.
Kolektív prednášateľov. Praktické zručnosti v službe deťom. Zborník z tretieho medzinárodného workshopu. Banská Bystrica : KETM PF UMB v Banskej Bystrici, 2004. 74s. ISBN 80-8055-890-6
PROCHÁZKOVÁ, I.: Príprava na krst. Základy kresťanstva. Bratislava : Inštitút vzdelávania ECM, 2005. (dostupné na internete:http://www.institut.umc.sk/materialy/krstna_pripravka.pdf )

http://institut.umc.sk/materialy/krstna_pripravka.pdf

MILLER, S.M / HUBER R.V. História Biblie. Vznik Biblie a jej vplyv na dejiny ľudstva. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2006, 256 s.  ISBN 80 – 85486 – 41 – 5 
Posudok rigoróznej práce predloženej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici Katedre evanjelikálnej teológie a misie: Mgr. Darko Kraljik: Paradoxné myslenie v Novej zmluve(Banská Bystrica 2007, 159 strán) – nepublikované
Posudok rigoróznej práce predloženej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici Katedre evanjelikálnej teológie a misie: Mgr. Juraj Kohút: Dar proroctva v apoštolskej dobe a dnes. (Banská Bystrica 2008, 184 strán) – nepublikované
Posudok na grantovú výskumnú úlohu VEGA 1/030909 (Komisia VEGA č.10)
 
 
 
ODBORNÉ PREKLADY:
1. Knihy a samostatné práce:
 
Autor
 
Titul
Rozsah (v počte strán pôvodného vydania resp. NS) Zadávateľ  prekladu Publikované  v:
Burki: 2. Timoteusbrief, Titus, Filemon 230 str. Creativpress2 Nepublik.
Laubach: Hebräerbrief  290 str. Creativpress3 Nepublik.
Pohl, A: Anleitung zum Predigen 80 NS R BJB4 Študijný text
Pohl, A.: Staunen, dass Gott redet 82 NS R BJB5 Nepublik.
kol.: 2 x štvrťročné  materiály pre zborovú biblickú školu (Gemeindebibelschule) 104 NS R BJB6 Nepublik.
  ( ? ) Lexikon práce s mládežou 92 NS R BJB7 Nepublik.
 Séria:        
Wort und Tat8 Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich 22 NS vlastný výber voľná distribúcia
Wort und Tat Pastorálne sprevádzanie smútiachci 25 NS vlastný výber Voľná distribúcia
2. Menšie prekladateľské práce: (časti rozsiahlejších prác)
Autor Titul Využitie: Publik.:
Bohren, R Katalóg nerestí  kazateľov9 Homiletika dopl. text disketa
Hybels, B.: Oslovenie sekulárneho človeka10 Homiletika dopl. text disketa
Daewel H. Koncepty pastorálnej práce od dialektickej teológie11 Pastorálka, štud. texty disketa
Okrem toho prekladal aj odborné texty z iných oblastí, ako napríklad technické popisy k zariadeniam (prístroj na meranie televízneho signálu – Bytové družstvo, Ružomberok a z oblasti zdravotníctva: návod na používanie prístroja na vnútrožilové vyšetrovanie – pre MUDr. Žoldošovú, nemocnica v Poprade – asi r. 1992 alebo 1993). Preklad bol hradený sponzorsky – jej manželom – podnikateľom (Ing. Žoldoš).
 
INÉ VEDECKO-VÝCHOVNÉ AKTIVITY (prednášková aktivita v rámci dokt. štúdia, vedenie poslucháčov v rámci ŠVOUČ a i.)
Hosťovské  prednášky na Teologickej fakulte KU v Košiciach  - marec 2007
Vedúci katedrového kola ŠVOUČ na Katedre evanjelikálnej teológie a misie, PF UMB v št.r.2005/06 a člen hodnotiacej komisie. 
Vedenie študenta v katedrovom kole ŠVOUČ na Katedre evanjelikálnej teológie a misie, PF UMB v št.r. 2006/07 a člen hodnotiacej komisie.
 
VEDECKÉ PREDNÁŠKY NA ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH
Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia
 •  
  •  

   Organizátor:  PF OU Ostrava, Katedra spoločenských vied – oddelenie kresťanskej výchovy.

 •  
  •  

   Téma:  Katechetické dni, Katechetika – Historie – Teologie III.

Dátum:   06.-07.10.2005

Miesto:   Duchovné školiace stredisko Karmel v Smiloviciach, ČR

Prednáška:   BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D., MASARIK, A.:

                                   Motivácia a prekážky v službe katechétu.

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia
 •  
  •  

   Organizátor:  PF OU Ostrava, Katedra spoločenských vied – oddelenie kresťanskej výchovy.

 •  
  •  

   Téma:  Katechetické dni, Katechetika – Historie – Teologie IV.

Dátum:   12.-13.10. 2006

Miesto:   Duchovné školiace stredisko Karmel v Smiloviciach, ČR

Prednáška:   BRÁDŇANSKÁ, N.-MASARIK, A.: Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza.

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia
 •  
  •  

   Organizátor:  PF OU Ostrava, Katedra spoločenských vied – oddelenie kresťanskej výchovy.

 •  
  •  

   Téma:  Katechetické dni, Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světe (v rámci projektu: Vývoj dalšího profesního vzdělávání pro církve):

Dátum:   25.-26.10. 2007

Miesto:   Duchovné školiace stredisko Karmel v Smiloviciach, ČR

 •  
  •  

   Prednáška:  MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N.: Teologické východiská formovania identity kresťana.

 
VEDECKÉ PREDNÁŠKY NA DOMÁCICH KONFERENCIÁCH
Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:    JLF UK Martin

Téma:    Človek medzi životom a smrťou

 •  
  •  

   Dátum:   V konferenčnom zborníku neuvedený. (Publikuje môj konferenčný príspevok

Miesto:   Jeseniova lekárska fakulta UK Martin

 •  
  •  

   Prednáška:   MASARIK, A.: Pastorálne sprevádzanie zomierajúcich a nevyliečiteľne nemocných.

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    V programe konferencie neuvedená

Dátum:   12.-13.2.1996

Miesto:   Banská Bystrica

Prednáška:   MASARIK, A.: Konflikt starých a nových foriem.

Typ konferencie:  Teologická vedecká konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Evanjelikálna teológia

Dátum:   09.05.-10.05.1997

Miesto:   Banská Bystrica, Zborový dom Bratskej jednoty baptistov

 •  
  •  

   Prednáška:  MASARIK, A.: Myslenie viery a návod k činu – úvod a vedenie práce pracovnej skupiny.

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Teologické princípy evanjelikálnej misie

Dátum:   22.-23.3.1999

Miesto:   Banská Bystrica

Prednáška:   MASARIK, A.: Mienkotvornosť a misijná ústretovosť

Typ konferencie:  Vedecká konferencia KETM PF UMB

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:     Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia

Dátum:    26.04.2000

Miesto:   Banská Bystrica

Prednáška:   MASARIK, A.:  Evanjelium a sociálne vzťahy v pavlovských listoch.

Typ konferencie:  Vedecká teologická konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Evanjelikálna teológia v postmodernom prostredí

Dátum:   20.03.2001

Miesto:   Banská Bystrica, Zborový dom Bratskej jednoty baptistov.

Prednáška:   MASARIK, A.: Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí.

Typ konferencie:  Vedecká teologická konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Úlohy cirkvi v ohrozenom svete

Dátum:   05.04.2002

Miesto:   Banská Bystrica, KETM PF UMB, Ružová 13

Prednáška:   MASARIK, A.: Nová zmluva a ohrozený svet

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká teologická konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Evanjelium v procese transformácie človeka a spoločnosti

Dátum:   26.03.2004

Miesto:   Banská Bystrica, PF UMB

Prednáška:   MASARIK, A.: Transformácia človeka podľa Novej zmluvy

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká teologická konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Teologické východiská evanjelikálnej katechézy

Dátum:   08.03.2005

Miesto:   Banská Bystrica, KETM PF UMB

Prednáška:   MASARIK, A.: Novozmluvné východiská kresťanskej katechézy

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:   FF UKF Nitra

Téma:    Formovanie dobrého človeka

Dátum:   13.09.2005

Miesto:   Nitra, FF UKF

Prednáška:   MASARIK, A.: Zmena človeka v Pavlovských listoch.

Typ konferencie:  Vedecká teologická konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Principiálne východiská evanjelikálnej teológie

Dátum:   01.03.2006

Miesto:   Banská Bystrica, Zborový dom Bratskej jednoty baptistov

Prednáška:               MASARIK, A.: Funkčná kristocentricita evanjelikálnej homiletiky

Typ konferencie:  Vedecká teologická konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Viera v moc a moc viery

Dátum:   13.03.2007

Miesto:   Banská Bystrica, modlitebňa Bratskej jednoty baptistov

Prednáška:   MASARIK, A.- KRUPA, S.: Teologický koncept moci

Typ konferencie:  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátor:   KSP PF UMB

Téma:    Chudoba a bohatstvo - paradoxy súčasnej doby.

Dátum:   07.12.2006

Miesto:   PF UMB Banská Bystrica

Prednáška:   MASARIK, A – KRUPA, S.: Teologický koncept vlastníctva

Typ konferencie:  Medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:   FF UKF Nitra.

Téma:    Fenomén náboženstva

Dátum:   19.10.2007

Miesto:   FF UKF Nitra

 •  
  •  

   Prednáška:  MASARIK, A – BRÁDŇANSKÁ, N.: Špecifické teologické aspekty výchovy.

Typ konferencie:  Medzinárodná monotématická ekumenická konferencia

Organizátor:   Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica

Téma:    Rok apoštola Pavla

Dátum:   25.11.2008

Miesto:   Banská Bystrica, FPVMV UMB

Prednáška:   MASARIK, A.: Teologické východiská novozmluvnej etiky

Typ konferencie:  Vedecká teologická konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života

Dátum:   03.03.2009

Miesto:   Banská Bystrica, PF UMB

Prednáška:   MASARIK, A.: Bohoslužobná kázeň a poslucháč.

Typ konferencie:  Vedecká teologická konferencia

Organizátor:   KETM PF UMB Banská Bystrica

Téma:    Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života

Dátum:   03.03.2009

Miesto:   Banská Bystrica, PF UMB

 •  
  •  

   Prednáška v spoluautorstve: PROCHÁZKA, P., MASARIK, A., KRUPA, S., ŠOLTÉSOVÁ, V.: Homiletická činnosť vo vzťahu ku kvalite života v cirkvách združených v ZEC.

Typ konferencie:  Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátor:   PF KU v Ružomberku a KSV a soc. náuky Cirkvi det. pr. Poprad

Téma:    „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet – téma: „Chudoba“

Dátum:   26.04.2009

Miesto:   Poprad

Prednáška:   MASARIK, A.-KRUPA, S.: Pleonektická osobnosť

Typ konferencie:  Medzinárodné ekumenické vedecké sympózium
 •  
  •  

   Organizátor:  Mesto Košice, Ekumenické spoločenstvo Košice, Teologická fakulta Katolíckej Univerzity – Centrum pre dialóg a Katedra sociálnej práce

Téma:    Človek v núdzi. Sociálne problémy a rodina.

Dátum:   06.05.2009

Miesto:   Košice, Teologická fakulta KU v Ružomberku

Prednáška:   MASARIK, A.: Smútenie za blízkym ako stav núdze.

 •  
  •  
    Typ konferencie:  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti vyvrcholenia roku apoštola Pavla

Organizátor:   FPV ŽU v Žiline v spolupráci s Biblickou školou v Martine.

Dátum:   12.06.2009

Miesto:   Martin, Biblická škola v Martine

 •  
  •  

   Prednáška:  MASARIK, A.: Božia vôľa v Pavlovských listoch a rozhodovací proces kresťana.  

 
PREDNÁŠKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ
Inštitúcia Termín
Od Do
1. Belfast Bible College, Dunmurry, Sev. Írsko 03.02.2008 29.04.2008
2. Centre for Theological Education, Belfast Bible College, Dunmurry, Sev. Írsko 16.04.2008 30.04.2008
3. Ewangelikalna Wyzsza Szkola Teologiczna, Wroclaw, Poľsko 06.06.2008 08.06.2008
       
RIEŠENÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ ÚLOHY - KEGA, VEGA a iné domáce grantové úlohy
2002-2003 (Grant VUGA)

„Dištančné štúdium na KETM v angličtine“ (Grant VUGA) 2002 – 2003, riešitelia: S.Krupa, D.Hanesová, P.Procházka, P.Hanes, V.Šoltésová, N.Brádňanská, J.Henžel, J.Maďar, J.Liguš, A.Masarik

2002-2005 grant Združenia evanjelikálnych cirkví v SR a IN Slovakia: „Evanjelium v procese transformácie človeka a spoločnosti“. Riešitelia: S.Krupa, D.Hanesová, P.Procházka, P.Hanes, V.Šoltésová, N.Brádňanská, J.Henžel, J.Maďar, J.Liguš, A.Masarik
2003 – grant Združenia evanjelikálnych cirkví v SR a IN Slovakia: „Principiálne východiská evanjelikálnej teológie“ Riešitelia: S.Krupa, P.Procházka, P.Hanes, J.Maďar, A.Masarik
Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Zborník z Inštitucionálnej grantovej VÚ. Banská Bystrica: TRIAN s.r.o.,1999, ISBN 80-88945-06-2 
Grant Rady BJB v SR: (2005) (spolupráca s praxou): Cirkev v pluralistickej Európe. Riešitelia: Mgr.. Albín Masarik, PhD., Mgr.. Pavel Hanes, PhD., PaedDr. Noema Brádňanská, Mgr. Darko Kraljik.  Výstup bol publikovaný vo forme zborníka: Cirkev v pluralistickej Európe.: teologické štúdie 1 / editori Albín Masarik, Noema Brádňanská. - Bratislava : Bratská jednota baptistov v SR, 2007. - 92 s. - ISBN 978-80-88945-98-7 [MASARIK, Albín (editor) - BRÁDŇANSKÁ, Noema (editor)]
Výskumná  úloha VEGA číslo: 1/0070/08 Homiletická činnosť cirkví  v Slovenskej republike a jej dopad na kvalitu zivota v pluralitnej spoločnosti. – Výskumná úloha je v riešení (2008-2010) Vedúci: Doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD., mim. prof., Uchádzač má v tejto úlohe pozíciu zástupcu vedúceho riešiteľského tímu.
Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing effectiveness of the Eangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology. Praha : ECM, 2008. ISBN: 978-80-7356-019-5
 
ČLENSTVO V CELOŠTÁTNYCH ODBORNÝCH A VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
2005 - súčasnosť Teologická  komisia BJB v SR – člen
1998 – 28.06.2010 Slovenská  biblická spoločnosť – od r. 2003 podpredseda výboru; od r. 2007 predseda výboru (do  VZ 2010 – 28.06.2010)