Doc. PaedDr. Viktória Šoltésová PhD.

Kontakt: viktoria.soltesova@umb.sk

Pôsobenie na Pedagogickej fakulte UMB:

1.1.2003- v súčasnosti        KTaK PF UMB, Banská Bystrica

Vysokoškolský učiteľ: docentka

 

Výučba predmetov z odboru misiológie, ktorých súčasťou je teológia misie, biblické východiská misie, misijné modely, antropológia misie, evanjelizácia a misijné stratégie, evanjelizačné praxe a praxe v sociálne znevýhodnených komunitách; znalosť Biblie.

Iná pedagogická prax  
1996-1998    ÚSS - pre telesne postihnutú mládež, Košice - vychovávateľka, so špecializáciou „umelecké dielne pre deti so špecifickými druhmi zdravotného postihu“  

ŠTÚDIUM

2003- 2008        Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Doktorantské štúdium (PhD.), PF UMB      
Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici 
Vedný odbor: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania na II. stupni ZŠ 
Téma: „Participácia katechézy na ovplyvňovaní hodnotových orientácií rómskych detí“

2001- 2004     Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.), PF UMB

Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici 
Vedný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ: katechetika evanjelikálnych cirkví

Rigorózna práca: „Možnosti ekumenickej výučby katechetiky“

1995- 2001         Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici

Vedný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ: katechetika evanjelikálnych cirkví

Diplomová práca: „Vplyv televízie na deti“

 
2003      Odborné školenie v rámci projektu PHARE: Zlepšenie podmienok sebarealizácie Rómov vo vzdelávacom systéme realizovaného pod gesciou Úradu vlády SR a Ministerstva školstva SR

Publikačná a vedecká práca

Misiológia so zameraním na rómske komunity