Mgr. Ing. Jaroslav Maďar

Kontakt: jaroslav.madar@umb.sk
 

Vyššie vzdelanie:

  • Ing. - Chemickotechologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1985-1990)
  • Mgr. - KETM, PdF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1993-1999)
  • Od roku 2003 doktorand v kombinovanom štúdiu programu Teológie v odbore Husitská teológia na Husitskej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Téma práce: Dejiny pietizmu na území Slovenska
  • Od roku 2000 externý a od roku 2003 interný učiteľ na KETM.
  • Vyučuje predmety: Dejiny kresťanstva 1, Dejiny kresťanstva 2, Domáce cirkevné dejiny, Pozadie Novej zmluvy, Úvod do Novej zmluvy, Budovanie cirkvi a zakladanie zborov.
  • Zakladateľ a šéfredaktor Evanjelikálneho teologického časopisu.

Publikačná činnosť:

 

I. Preklady z cudzích jazykov:


1. Kolektív: ILUSTROVANÁ PRÍRUČKA K BIBLII, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2001, ISBN 80-85486-36-9, preklad strán 115-237. (Pôvodný názov: The New Lion Handbook to theBible, Lion Publishing plc., Oxford 1999, England).

2. Senior, D - Stuhlmueller, C.: Biblické základy misie, Vydavateľstvo Ježiš pre každého, Levice 2002, ISBN 80-968159-2-X, počet strán: 365 (Pôvodný názov: The Biblical Foundations  for Mission, Orbis Books, Maryknoll, N.Y. 1983, USA)


II. Články:


1. Maďar, J.: Historický rámec postmodernizmu, in: ZBORNÍK "Evanjelikálna teológia v postmodernom prostredí", TRIAN, Banská Bystrica 2001, ss. 33-43.

2. Maďar, J.: Eliáš Milec - zabudnutý slovenský pietista, in: Evanjelikálny teologický časopis 1/2003, ss. 65-70.

3. Maďar, J.: August FrancisSchaeffer, in: ZBORNIK „Významní evanjelikálni teológovia v druhej polovici 20. storočia“, TRIAN, Banská Bystrica 2004, ss. 27-37.


III. Zostavovateľská a redakčná práca:


1. MAĎAR, J. Evanjelikálny teologický časopis, 2001, č. 1

2. MAĎAR, J. Evanjelikálny teologický časopis, 2002, č. 1

3. MAĎAR, J. Evanjelikálny teologický časopis, 2002, č. 2

4. HANESOVÁ, D., MAĎAR, J. Desať rokov činnosti KETM. Banská Bystrica : KETM v TRIAN s r.o., 2003. 59 s.

5. MAĎAR, J. Evanjelikálny teologický časopis, 2003, č. 1

6. MAĎAR, J. Evanjelikálny teologický časopis, 2003, č. 2

7. MASARIK, A., MAĎAR, J.: Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia. Banská Bystrica : KETM v TRIAN s r.o., 2004, 74 s.

Rozvrh

Absolventi