Materiály pre učiteľov

Vitajte v novom zdroji materiálov KETM
pre pracovníkov s deťmi a mládežou!

Naším cieľom je pripraviť čo najširšiu paletu zdrojov, ktoré by mohli pomôcť pracovníkom s deťmi a mládežou v ich službe. Bude obsahovať poznámky k prípravám na vyučovacie hodiny, rady učiteľom, samotné plány vyučovacích hodín, scénky a ďalšie materiály. Dúfame, že spôsob zoradenia materiálov vám bude vyhovovať a že sa v nich budete ľahko orientovať. Niektoré dokumenty sa objavujú aj viackrát, vo viacerých častiach našej banky. Uvedomujeme si, že viacerí učitelia pracujú s vekovo zmiešanými skupinami, a preto sme naše materiály nerozdeľovali do tradičných vekových skupín.  

Tu odporúčame prečítať si ‘Používanie web-stránok pre učiteľov’.
Mnohí z vás, učiteľov zo Slovenska, ste vyjadrili svoju urgentnú potrebu mať k dispozícii čo najviac materiálov vhodných pre výchovu a vyučovanie súčasnej mladej generácie. To nás stavia pred dilemu, týkajúcu sa otázky kvality našich zdrojov. Rozhodli sme sa preto zatiaľ pre kompromis: niektoré lekcie boli už viackrát odskúšané a upravované, zatiaľ čo iné sú ešte len v štádiu návrhu, prípadne im chýba už len výstupná kontrola. Informáciu o štádiu, v ktorom sa daný materiál nachádza, sme uviedli ako poznámku v každom pláne vyučovacej hodiny.

Do zdroja materiálov sme zaradili všetky kategórie, ktoré, podľa nás, prichádzajú do úvahy, hoci viaceré sú zatiaľ prázdne. Štruktúra našej web-stránky vychádza predovšetkým zo štruktúry nového kurikula náboženskej výchovy, pripravovaného cirkvami ZEC pre štátne školy v SR. Materiály zoraďujeme tiež podľa biblických oblastí.

Copyright: Ktokoľvek môže použiť/vytlačiť/adaptovať/preložiť ktorýkoľvek z týchto materiálov pre potreby svojej skupiny. Bez povolenia autorov sa však nesmú sa predávať ani publikovať

Vítame nových prispievateľov. Ak by ste sa na našej web-stránke chceli podeliť s ostatnými učiteľmi so svojimi vyučovacími materiálmi, alebo keby ste potrebovali nejaké ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte nás.
 
Slovenský kontakt:    dhanesova@pdf.umb.sk
Anglický kontakt:      brenda.lord@virgin.net

KETM materiály pre učiteľov

 

TVORIVÁ ZÓNA

Tvorivé nápady

Scénky

Hry

DUCHOVNÉ TÉMY

Modlitba

Duchovné cesty

Uctievanie

APOLOGETIKA A DOKTRÍNY

Anjeli

Biblia

Stvorenie

Vizuálne pomôcky pre témy o stvorení

Boh

Kto je Ježiš?  Pozri nižšie kategóriu ‘Ježiš’

PASTORÁLNE A EMOCIONÁLNE TÉMY

Všeobecne

Smútok / Strata / Utrpenie

Bezpečie

Obraz seba

Starosti

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Odpustenie

JEŽIŠ

Kto je Ježiš?

Vianoce

Veľká noc

Život a učenie Ježiša

SKUTKY

NOVÁ ZMLUVA: INÉ

STARÁ ZMLUVA: GENEZIS – KNIHA SUDCOV

Jozef

Mojžiš

Jozue

STARÁ ZMLUVA: RÚT – ELIÁŠ

Dávid

STARÁ ZMLUVA: PO ELIÁŠOVI

SÚČASNÉ A GLOBÁLNE PROBLÉMY

DEJINY CIRKVI A HRDINOVIA VIERY

MULTIKULTÚRNE OTÁZKY: INÉ NÁBOŽENSTVÁ VRÁTANE NEW AGE