Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Kontakt: pavel.hanes@umb.sk, tel.č. 048-4464917

www.pavelhanes.sk

Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. vyštudoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, tu úspešne ukončil aj svoje doktorandské štúdium a v roku 2009 sa habilitoval na docenta. Vyše 10 rokov pôsobil ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov. Od roku 1993 vyučuje na Katedre evanjelikálnej teológie a misie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Na Katedre evanjelikálnej teológie a misie vyučuje od jej založenia v roku 1993. Je garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci študijného odboru č. 2.1.12 teológia.

 

Výber z publikačnej činnosti Doc. ThDr. Pavla Hanesa, PhD.:

AAB Vedecké monografie
hanes, P. Dejiny kresťanstva. 1. vyd. Banská Bystrica: ZEC, 1998. 429 s. ISBN 80-88945-01-1. (2 dotlače: 1999, 2001), opr. vydanie (2 dotlače:  2007, 2009).
HANES, P. Revivalizmus a sociálna etika. Banská Bystrica : PF UMB, 2002. 125 s. ISBN 80-8055-688-1.
hanes, P. Dejiny kresťanstva. 2. vyd. Banská Bystrica: ZEC, 2007. 428 s. ISBN 80-88945-01-1.
HANES, P. Teológia katastrofy podľa Knihy Jóbovej. Banská Bystrica : PF UMB, 2008. 328 s. ISBN 978-80-8083-579-8.
HANES, P. Filozofia pre teológov. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. 211 s. ISBN 978-80-8083-789-1.
HANES, P. Teológia katastrofy podľa Knihy Jóbovej. Tajov : Teofania, 2010. 328 s. [CD nosič]. ISBN 978-80-970338-3-5.

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
HANESOVÁ, D., HANES, P. Matej Bel - pedagóg. In: Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Zborník z inštitucionálnej grantovej VÚ. Banská Bystrica: KETM PF UMB, 1999, s.13-37. ISBN 80-88945-06-2.
HANES, P.Teológia svätosti a misijné poslanie Izraela. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica : ZEC, 1999, s. 20-26. ISBN 80-88945-10-0.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
hanes, P. Zásady vládnutia podľa knihy Prísloví. In: Čo hovorí Biblia o autoritách štátu. Banská Bystrica: KETM UMB; EBF UK, 1998, s. 52-66.

ACB Vysokoškolské učebnice

HANES, P. Interaktívny úvod do filozofie pre teológov. Banská Bystrica : PF UMB, 2003. 72 s. ISBN 80-8055-833-7.
HANES, P. Základy biblickej hebrejčiny. 1. vyd. Banská Bystrica : Trian, 1998. 252 s. ISBN 80-967730-6-2.
HANES, P. Základy biblickej hebrejčiny. 2. dopl. vydanie. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2007. 272 s. ISBN 80-967730-6-2.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

HANES, P. Harnack a Pelikan. In: Theologická reflexe. ISSN 1211-1872, 2004, č. 1, s. 36-56.
HANES, P. Christianity in the Post-Marxist Context. In European Journal of Theology, 2008, roč. 42, č.1, s. 29-38. ISSN 0960-2720.

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HANES, P. Evanjelizácia a teológia. In: Jak konáme evangelizaci. Referáty ze setkání kazatelů ECM v ČR a SR. Jenkovce 28.-29.10.2003. Praha : ECM, 2004, s. 4-11.
HANES, P. Did Jacob steal the blessing? In Teološki časopis. ISSN 1451-0928, 2007, č. 7, s. 30 – 39.
HANES, P. Residual Marxism or The Need for Demarxification in Eastern Europe. In Journal of European Baptist Studies, roč. 8, č.3, s. 21-34. ISSN 1213 – 1520.
HANES, P. Theology of Evangelization. In Teološki časopis, 2008, č. 8, s. 41-60. ISBN 1451-0928.
HANES, P. The Response of the New Testament Church to Material Needs and Materialism. In Religion in Eastern Europe : Christians Associated for Relations With Eastern Europe, 2008, roč. 28, č. 2, s. 29-58. ISSN1069-4781.
HANES, P. Residual Marxism or The Need for Demarxification in Eastern Europe. In Journal of European Baptist Studies, 2008, roč. 8, č. 3, s. 21-34. Publikované tiež na: www.detm.org

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

HANES, P. Tri určujúce súčasti revivalizmu. In: Evanjelikálny teologický časopis.ISSN 1336-1783, 2001, č. 1, s. 35-38.
HANES, P. Zvyškový marxizmus alebo potreba demarxizácie východnej Európy. In: Porta communitatis : Príloha 2, 2002, č. 2, s. 1-7.
HANES, P. Kresťanstvo v napätí medzi toleranciou a intoleranciou. In: Evanjelikálny teologický časopis.  ISSN 1336-1783, 2002, roč. 1, č. 1, s. 13-15.
HANES, P. Etika a soteriológia v revivalizme. In: Evanjelikálny teologický časopis.  ISSN 1336-1783, 2002, roč. 1, č. 2, s. 19-22.
HANES, P. Aristoteles, Heidegger a jedna teória pravdy. In: Evanjelikálny teologický časopis.  ISSN 1336-1783, 2003, roč. 2, č. 1, s. 35-39.
HANES, P. Evanjelizácia a teológia. In Evanjelikálny teologický časopis.  ISSN 1336-1783, 2003, roč. 2, č. 2, s. 19-25.
HANES, P. Hebrejčina v teológii. In Evanjelikálny teologický časopis.ISSN 1336-1783, 2004, roč. 3, č. 1, s. 47-54.
HANES, P. Teodicea a Jóbova katastrova. In Evanjelikálny teologický časopis. ISSN 1336-1783, roč. 4, 2005, č. 1, s. 34-39.
HANES, P. Ukradol Jakub požehnanie? In Evanjelikálny teologický časopis. ISSN 1336-1783, 2005, roč. 4, č. 2, s. 22-29.
HANES, P. Pneumagomenické štúdium filozofie. In Evanjelikálny teologický časopis. ISSN 1336-1783, 2007, roč. 6, č. 1, s. 11 – 29.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

HANES, P. A Theology of Evangelization. In Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era.  Praha : ECM, 2008, s. 98-111. ISBN 978-80-7356-019-5.

HANES, P. Messianic Prophecies on the Transformation of Human Society. In WEBER, R., SZABOLCS, N., ŠAJDA, P. (eds.) Integrity in Integration. Budapest : CGOI, CESR, Oikumené, 2008, s. 85-99. ISBN 978-86946-6-9.
ŠOLTÉSOVÁ, V., HANES, P. The Roma Minority in the Slovak Republic : Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic. In MROZ, M., DĘBOWSKI, T. (eds.) Państwo – spoloczeńtwo – religia we współczesnej Europie. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 201 – 215. ISBN 978-83-7611-364-7.
HANES, P. The response of the New Testament church to material needs and materialism. In BLOCKSOME, R., SZABOLCS, N. (eds.) Communicating Vocation. Wien-Budapest : BGŐI & WSCF-CESR, 2009, s. 37 – 49. ISBN 978-963-86946-9-0.

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
HANES, P. Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu. In: Zborník prác a štúdií študentov EBF UK. Zv. 4. Žilina : Nadácia J. A. Komenského, 2003, s. 9-50. ISBN 80-8070-109-1.
HANES, P. Náboženstvo sekularizmu. In Cirkev v pluralistickej Európe. Teologické štúdie č. 1. Bratislava : BJB 2007, s. 3-29. ISBN 978-80-88945-98-7.
HANES, P. Kyrios Isesous vo svetle Starej zmluvy. In HENŽEL, J. (ed.) Vrchol na dne (Zborník z odborného kolokvia k 80. narodeninám Ľudovíta Fazekaša). Banská Bystrica : PF UMB, 2009, s. 23 – 30. ISBN 80-803844-4.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

 

HANES, P. Revivalism : Studijní texty č. 17. Praha : ECM, 2002. 7 s. ISBN 80-85013-52-5. Dostupné aj na internete: http://www.institut.umc.sk/?page=materialy

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

HANESOVÁ, D., HANES, P. CLIL vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy. Ústí nad Labem : PF UJEP, 2008, s. 68-62. ISBN 978-80-7414-074-7.
HANES, P. Teológia v cirkevnom profesijnom vzdelávaní. Zvyšovanie efektívnosti ďalšieho profesijného vzdelávania katechétov. In SZYMECZEK, J. (ed.) Katecheze a pastorace : Formování identity v mediálním světe. (Katechetika – historie – teologie.) Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2008, s. 106 – 114. ISBN 978-80-7368-537-9.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

HANES, P. Historický pohľad na evanjelikálne kresťanstvo. In: Evanjelikálne kresťanstvo. Banská Bystrica : ZEC, 1995, s. 14-30. ISBN 80-85733-41-2.
HANES, P. Z dejín evanjelikálnej teológie. In: Evanjelikálna teológia. Banská Bystrica : ZEC, 1997, s. 10-16.
HANES, P. Postmoderné problémy a ich riešenie v Starej zmluve. In: Evanjelikálna teológia v postmodernom prostredí. Zborník z ved. teol. konferencie s medz. účasťou. Banská Bystrica : ZEC, 2001, s. 62-73. ISBN 80-88945-45-3.
HANES, P. Teológia katastrofy v knihe Jób. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2003, s. 7-15.
HANES, P. Odpovede prvotnej kresťanskej cirkvi na materiálne potreby a materializmus. In: Kresťanská spiritualita v prostredí rastúceho materializmu.  Bratislava: ERC SR, 2003, s. 19-28. ISBN 80-968966-0-1.
HANES, P. Carl Ferdinand Howard Henry. In: Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2004, s. 38-46.
HANES, Pavel: Mesiánske proroctvá o premene spoločnosti. In Transformácia človeka a spoločnosti pod vplyvom evanjelia : Zborník z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2005, s. 25-36. ISBN 80-88945-82-8.
HANES, P. Vyučovanie Starej zmluvy v kresťanskej katechéze. In Teologické východiská evanjelikálnej katechézy. Banská Bystrica : PF UMB, 2005, s. 5-17. ISBN 80-88945-83-6.
HANES, P. Teologické dogmy a teórie pravdy. In Principiálne východiská evanjelikálnej teológie. Banská Bystrica : ZEC, Trian, 2006, s. 20-29. ISBN  80-88945-91-7.
HANES, P. Moc obete a obeť moci v Starej zmluve. In Viera v moc a moc viery (Zborník prednášok z teologickej konferencie). Banská Bystrica : PF UMB, 2007, s. 88 – 94. ISBN 978-80-88945-93-2.
HANES, P. Svätosť – centrifugálna alebo centripetálna sila v spoločnosti? In Hanesová, D. (ed.)  Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2008, s. 8-16. ISBN 978-80-8083-560-6.