Prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Kontakt: dana.hanesova@umb.sk, 048-4464913

 • Hlavný dôraz svojho štúdia a výskumu kladie na didaktiku náboženskej výchovy a didaktiku anglického jazyka ako cudzieho jazyka. D. Hanesová vytvorila kurikulum nového kurzu pre budúcich katechétov, nazývaného „Didaktika náboženskej výchovy“, ktorý aj vyučuje. Je autorkou jeho nosnej publikácie „Náboženská výchova v školách“ (2005). Je členkou pracovnej skupiny, ktorá sa venuje príprave kurikula náboženskej výchovy pre štátne školy evanjelikálnych cirkví. Dizertačná práca D. Hanesovej „Odborná angličtina pre študentov pedagogických fakúlt“ (2003) sa zameriava na teóriu a prax vyučovania angličtiny na špecifické účely študentov nefilologických odborov vysokých škôl v SR a na ich porovnanie so situáciou v okolitých krajinách. D. Hanesová vedie kurzy rôznych úrovní všeobecnej angličtiny ako aj odbornej angličtiny, ako napr. angličtiny pre teológov a misionárov, angličtiny pre sociálnych pracovníkov a angličtiny pre učiteľov základných a stredných škôl. V súčasnosti sa venuje najmä didaktike anglického jazyka pre 1. stupeň ZŠ. Vo svojej habilitačnej práci „Tendencie vo vyučovaní náboženskej výchovy na slovenských základných školách v kontexte EÚ“ sa autorka venuje porovnávaniu koncepcií a metodík náboženskej výchovy v SR s jednotlivými krajinami EÚ. Prináša vlastný návrh možností skvalitňovania výučby náboženskej výchovy. V súčasnosti sa doc. Hanesová venuje výskumu vplyvu náboženskej výchovy na mentálny a spirituálny rozvoj dieťaťa, na metódy rozvíjajúce kritické a tvorivé myslenie v oboch predmetoch (náboženská výchova, anglický jazyk) a na prípravu metodiky výučby anglického jazyka pre 1. stupeň ZŠ. V spolupráci s anglickým a americkým odborníkom pripravuje nové študijné materiály odbornej angličtiny pre študentov PF UMB

 

Dana Hanesova received her first MA degree in Librarian and Information Science at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Slovakia (1983). After the Velvet revolution she started teaching at primary school. Since 1993 she has been teaching at the Department of evangelical theology and mission (DETM) at the University of Matej Bel in Banská Bystrica. In 1995 she accomplished her Master degree in teaching English as a foreign language (Faculty of Arts, University of Matej Bel in Banska Bystrica). In 2003 she got her PhD. in methodology of teaching foreign languages) and in 2004 her „small doctorate“ (PaedDr. - in teaching R.E. -Religious Education. In 2005 she became an „associate profesor“ in RE teacher training. 

Vybrané publikácie (selection  of publications) - D. Hanesová

 
1. Author of monographs - autorstvo monografií

 • HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v školách (Religious Education in Schools). Banská Bystrica : PF UMB, 2001. 200 s. ISBN 80-8055-494-3.
 • HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v školách. 2nd revised edition. Banská Bystrica : PF UMB, 2005. 212 s. ISBN 80-8033-121-1.
 • HANESOVÁ, D. Odborná angličtina na pedagogických fakultách (English for Specific Purposes of the Students of Teacher Training). Banská Bystrica : Trian, 2003. 248 s. ISBN 80-88945-67-4
 • HANESOVÁ, D.  Sociálna a misijná práca s rómskou komunitou (Social and Mission Work Among Roma Community).. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2006. 80 s. ISBN 80-8083-268-4. [CD]
 • HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v Európskej únii (Religious Education in EU). Banská Bystrica : PF UMB, 2006. 124 s. ISBN 80-8083-304-4.

2. Co-author of monographs - kapitola v monografii

 • HANESOVÁ, D. Pre-school Education in the Slovak Republic. In GRAHAM, P., SANTER, J. et. al. European Perspectives 2. Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne, 1999, s. 7-17.
 • HANESOVÁ, D. Deti a Biblia: Metódy práce detí s biblickým textom. (The Use of Bible in Children’s Ministry). In BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D. a kol. Vybrané katechetické metódy v práci s deťmi a dospievajúcimi. Banská Bystrica : PF UMB, 2005, s. 24-47. ISBN 80-8083-080-0.
 • HANESOVÁ, D. Slovakia: educational goals and methods in religious education in a post-communist country. In ZIEBERTZ, H.-G, RIEGEL U. (eds) How Teachers in Europe teach Religion. An International Empirical Study in 16 Countries.. Münster: LIT 2009, s. 199 – 210. ISBN 978-3-643-10043-6.
 • HANESOVÁ, D. Implementing a User-Friendly Approach in LSP Courses. In GÁLOVÁ, D. (ed.) Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions. Newcastle: Cambridge Scholars Publ., 2007, s. 135 – 145. ISBN 1- 84718-300-X.
 • HANESOVÁ, D. Etická výchova v holandskom školskom systéme. 
  In Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica : PF UMB, 2008, s. 133-167. ISBN 978-80-8083-661-0.
 • HANESOVÁ, D. Slovak Churches and Education after Collapse of Communism. In Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Praha : ECM, 2008, s. 15-34. ISBN 978-80-73656-019-5.
 • HANESOVÁ, D.  The Educational Role of Church-maintained Education in Slovakia after 1989. In PUSZTAI, G. (ed.) Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance : Region and education III (Régió és Oktatás III). Debrecen : University of Debrecen, CHERD, 2008, s. 54-71. ISBN 978-96-3473-102-3.
 • Studies in Journals and Proceedings Studies – štúdie v časopisoch a zborníkoch
 • HANESOVÁ, D., HANES, P. Matej Bel - pedagóg. (Teacher Matej Bel). In Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Zborník z inštitucionálnej grantovej VÚ. Banská Bystrica: KETM PF UMB, 1999, s.13-37. ISBN 80-88945-06-2.
 • HANESOVÁ, D. Práva a povinnosti štúdia cudzích jazykov. (The Rights and Responsibility to Learn Foreign languages). (Filozofická a pragmatická reflexia. – A Philosophical and Pragmatic Reflection.) In Pedagogická revue, 2000, roč. 52, č. 3, s. 201-208.
 • HANESOVÁ, D. Komplexný prístup k cieľom kresťanskej výchovy a vzdelávania. (A Complex Approach to Aims in Christian Education.) In Evanjelikálny teologický časopis, 2001, č. 1, s. 51-57.
 • HANESOVÁ, D. Metódy v kontexte kresťanského vzdelávania. (Methods in the Context of Christian Education). In Evanjelikálny teologický časopis, 2002, č. 1, s. 25-31. ISSN 1336-1783.
 • HANESOVÁ, D. Aktivizujúce metódy v kresťanskom vzdelávaní. (Activating Methods in Catechesis). In Evanjelikálny teologický časopis, 2002, č. 2, 33-36. ISSN 1336-1783.
 • HANESOVÁ, D. Náboženská výchova na 1. stupni ZŠ : Spoločné prvky s etickou výchovou. In Pedagogická revue, 2006, roč. 58 č. 3, s. 227-237.
 • BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D. Katechetický aspekt učenia o Božej Trojici. (Catechetical approach to teaching God’s Trinity). In Evanjelikálny teologický časopis, 2006, roč.5, č. 1, s. 66-76.
 • HANESOVÁ, D. Dilema náboženskej výchovy. (Dilemma of RE). In Evanjelikálny teologický časopis, 2006, č. 2, s. 30 – 50.
 • HANESOVÁ, D. Foreign Language Instruction at Non-Philological Higher Education Institutions. (Výučba cudzích jazykov na nefilologických fakultách.) In Aula. Quarterly review of Higher Education and Research Policy. Praha: CHES, 1999, s.51. ISSN 1211-636X.
 • HANESOVÁ, D. Religious education in Slovakia. In Europe, democratic citizenship and education (Conference 2006). Otepää : ICCS, 2006, 5 s. [CD nosič]
 • KASÁČOVÁ, B., HANESOVÁ, D. The Education system and the Preparation of Primary School Teachers in the Slovak Republic. (Vzdelávací systém a príprava učiteľov základných škôl v SR.) InHALL, E. Realising Children´s Potential: Excelence in the Early Years. Proceedings of the Conference. Newcastle upon Tyne: University of  Newcastle upon Tyne, 1999, s. 38-53. (kooperatívna práca 50%) ISBN 07017 00904.
 • HANESOVÁ, D. An Analysis of Foreign language preparation in teaching faculties in some former Eastern European Countries. (Analýza prípravy cudzích jazykov na PF v niektorých bývalých Východoeurópskych krajinách.) In Pan-European Collaborative Projects in Teacher Education. Český Krumlov: CVUT, 1996, s. 20-25
 • HANESOVÁ, D. Profil používateľa cudzích jazykov na PF. (The Profile of an ESP user). In Výuka cizích jazyků v nefilologických odborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Sborník z medzin. workshopu. Ústí n. Labem: PF UJEP 2000, s. 8-15.
 • HANESOVÁ, D. Rozvoj komunikatívnej kompetencie ako aj pedagogických spôsobilostí kurzov cudzieho jazyka. (Development of communicative competence as well as teaching competences via ESP). In Odborný jazyk na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Ústí nad Labem : CJP PF UJEP, 2001, s. 18-24. ISBN 80-7044-372-3.
 • HANESOVÁ, D. Autentický input vo výučbe odborného jazyka na PF UMB. (Authentic input in ESP at the PF UMB). In Neoborové cizí jazyky na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Zborník z medzinárodnej konferencie. Ústí nad Labem : CJP PF UJEP, 2002, s. 18-20. ISBN 80-7044-431-2.
 • HANESOVÁ, D. Čiastkové výsledky výskumu vplyvu evanjelia na rozvoj osobnosti. (The influence of Gospel in the Personality Development – Research Results). In: Katechetika, historie, teologie. Ostrava : PF OU, 2003, s. 177-185. ISBN 80-7042-306-4.
 • HANESOVÁ, D. Náboženská výchova. (Religious Education) In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu: Sborník z konferencie konané 13.-14. září 2004. Brno : PF MU, 2004, s. 55. ISBN 80-210-3474-2.
 • HANESOVÁ, D. Applying the CEF to Slovak University Courses. (Aplikovanie Európskeho referenčného rámca pre jazyky do slovenských univerzitných kurzov.) In Proceedings from the conference „Navigating the new landscape for languages“ (Navigovanie v novom priestore pre jazyky). Londýn : University of London, 2005 [online: www.llas.ac.uk/navland/haper.aspx?.resourcelid=2265]
 • HANESOVÁ, D. Pedagogické aspekty tvorby kurikula náboženskej výchovy. (Pedagogical aspects of RE curriculum design). In Katechetika – historie – teologie II.  Smílovice : KSV PF OU, 2005, s. 116-124. ISBN 80-7368-054-8.
 • HANESOVÁ, D. The Algorithm of Applying the Common European Framework of Reference in ESP for Social Sciences. In University Language Centres: Broadening Horizons, Expanding Networks. Proceedings of the 8th CerclesS Conference. Bratislava, Tűbingen : CercleS, 2005, s. 197-207. ISBN 80-88982-96-0.
 • HANESOVÁ, D. Andragogicko-psychologické špecifiká odborného jazykového vzdelávania dospelých na VŠ. (Andragogical – psychological features of ESP) In Moderní přístupy ve výuce odborného cizího jazyka na VŠ. Zborník z medzinárodnej konferencie. Ústí nad Labem : FSE UJEP, 2005, s. 37-43. ISBN 80-7044-694-3.
 • HANESOVÁ, D. Creating a User Friendly ESP Course. In Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions. Brno : FS Masarikova univerzita, 2006, s. 325-330. ISBN: 80-214-3213-6
 • HANESOVÁ, D. The Division of Roles between the Teacher and the Students in Communicative Foreign Language Learning.(Rozdelenie rolí medzi učiteľa a študentov na hodinách cudzieho jazyka.) In Lingvistická teória a prax vo vzdelávaní učiteľov: TEMPUS Complementary Measures Projec: Foreign Languages for European Dimension. Zborník. 1.vyd. Bratislava: PFUK, 1997, s.141-144. ISBN 80-88868-34-3.
 • HANESOVÁ, D. Individualisation in the Learning Process. (Individualizácia v procese učenia sa.) Proceedings from the Symposium. In IATEFL Teacher Training in a Climate of Change: Proceedings of the Teacher Training Symposium. 1. vyd. Bratislava: FFUK, 1997, s.34-36. ISBN 80-88901-06-5.
 • HANESOVÁ, D. ESP Course: Framework and Choice. In ESP Challenges. Zborník z 3. slovenskej ESP konferencie. Bratislava: British Council, 1999, s.92-97. ISBN 80-227-1243-4.
 • HANESOVÁ, D. Effective Foreign Language Learning at Schools. In Communications on the Edge of the Millenniums: Linguistic Section. 1.vyd. Žilina: University of Žilina, 1998, s. 71-77. ISBN 80-7100-534-7.
 • HANESOVÁ, D.Development of Thinking Skills in ESP. In CO-MA-TECH 2001. Vol. II. Bratislava : STU, 2001, s. 501-506. ISBN 80-227-1591-3
 • HANESOVÁ, D. Assessment and Evaluation in ESP Course. In CO-MAT-TECH 2002. Bratislava : MTF STU, 2002, s. 503-508. ISBN 80-227-1768-1
 • HANESOVÁ, D. Specific Attributes of Adults Learning Foreign Languages and Jensen’s Theory. In CO-MAT-TECH 2003.  Proceedings of the 11th International Scientific Conference (CD-nosič). Bratislava; Trnava : MTF STU, 2003, s. 238 – 244. ISBN 80-227-1949-8.
 • HANESOVÁ, D. Successful Creativity in „Eurolingua English“ Course. In Is Creativity the Key to Success in an EFL Classroom? Banská Bystrica : FHV UMB, 2004, s. 56-60. ISBN 80-88901-87-7
 • HANESOVÁ, D. Formative Influence of ESP. In CO-MAT-TECH 2005: Proceedings of the 13th International Scientific Conference.  Bratislava : STU, 2005, 9 s. (CD No 49: Section: Humane science in Technology.). ISBN 80-227-2286-3. (Tiež In Zborník abstraktov, s. 50).
 • HANESOVÁ, D., ROŠTEKOVÁ, M. Computer-assisted ESP Teaching : Project Wikipedia.In. Brűcken űberschreiten, Kulturen Integrieren (Crossing Bridges, Integrating Cultures)  - 9. Internationale CercleS-Tagung. Frankfurt Oder : Europa Universität Viadrina, 2006, s. 35-36.
 • BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D. The selected Teaching Methods for Christian Religious Education. [online] In EurECA Conference Catalogue of Resources. Graz : EurECA, 2006. Dostupné na internete: http://www.eureca-online.org/en/BibleandReligiousEducationSecondary.html.
 • HANESOVÁ, D. Apokalyptické myslenie detí a mládeže. In PERES, I. (ed.). Apokalyptische Orientation. Komárno : Univerzita J. Selyeho, Komárno 2009, str.  
  173-183. ISBN 978-80-89234-738.
 • HANESOVÁ, D. Komparatívny pohľad na výskum učiteľa a jeho profesijných činností. In KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M. (eds.) Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica : PF UMB, 2009, s. 157 – 165. ISBN 978-80-8083-902-4.
 • HANESOVÁ, D. Prienik metodických prístupov v ESP. In Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile. Brno : CJP UO, 2007, s. 104 – 115. ISBN 978-80-7231-261-0.
 • HANESOVÁ, D. Štandardizácia v jazykovej príprave budúcich učiteľov. In Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II. Ústí nad Labem : FSE, 2007, s. 31-35. ISBN – 987-80-7004-923-3
 • HANESOVÁ, D. Výchova k prosociálnosti: komparácia etickej výchovy a náboženskej výchovy na 1. stupni ZŠ v SR. In Katechetika – historie – teologie IV. Ostrava : OU, 2007, s. 87-99. ISBN 978-80-3768-311-5.
 • HANESOVÁ, D., ROŠTEKOVÁ, M. Internet-assisted cooperative LSP learning: Project Wikipedia. In VOGEL, T., SATCHELL, R., MORAZIKOVA, A. Language Centres at Universities: Crossing Bridges, Integrating Cultures. Frankfurt - Oder, Gottingen : CercleS, 2008, s. 153 - 166. ISBN 978-3-00-025322-5.
 • HANESOVÁ, D., HANES, P. CLIL vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy. Ústí nad Labem : PF UJEP, 2008, s. 58-62. ISBN 978-80-7414-074-7.
 • HANESOVÁ, D. Zvyšovanie efektívnosti ďalšieho profesijného vzdelávania katechétov. In SZYMECZEK, J. (ed.) Katecheze a pastorace : Formování identity v mediálním světe. (Katechetika – historie – teologie.) Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2008, s. 61 – 77. ISBN 978-80-7368-537-9.
 • HANESOVÁ, D., ROŠTEKOVÁ, M. Kurz odborného cudzieho jazyka „Reálie Slovenska“ a kooperatívne učenie sa. (The LSP Course „Aspects of Slovak Life and Institutions“ and Cooperative Learning. In HANZLÍKOVÁ, M. (ed.) Mosty, které nás spojují – Mosty, čo nás spájajú (Zborník príspevkov CASAJC). Praha : FF UK, 2009. 10 s. ISBN 978-80-73082-268-0.
 • HANESOVÁ, D. Development of Research on Teachers and their Professional Activities before and after the ‘Fall of Iron Curtain’. In Theory and Evidence in European Educational Research. ECER 2009: Histories on Education. Viedeň : ECER, EERA, 2009. 35 s. Dostupné na internete:
 • http://www.eera-ecer.eu/fileadmin/user_upload/Publication_FULL_TEXTS/ECER2009_1806.doc - na str. 24
 • HANESOVÁ, D.  Hodnotenie výkonu a vedenie k duchovnej skúsenosti žiaka. In Viera v moc a moc viery (Zborník prednášok z teologickej konferencie). Banská Bystrica : PF UMB, 2007, s. 63 – 76. ISBN 978-80-88945-93-2.
 • HANESOVÁ, D. Rozvíjanie sociálnej kohézie prostredníctvom cirkví a náboženskej výchovy. In Hanesová, D. (ed.)  Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia. Banská Bystrica : KETM PF UMB, 2008, s. 259-272. ISBN 978-80-8083-560-6.
 • HANESOVÁ, D. Apokalyptické predstavy detí a katechetická činnosť cirkví. In Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. Banská Bystrica : PF UMB, 2009, s. 75-86. ISBN 978-80-8083-716-7.
 • HANESOVÁ, D. Medzinárodný kontext prípravy učiteľa pre školu 21. storočia. In KASÁČOVÁ, L. (ed.) Učiteľ pre školu 21. storočia. Banská Bystrica : PF UMB, 2009, s. 154 – 158. ISBN 978-80-8083-823-2.
 • HANESOVÁ, D. Kľúčové princípy etickej výchovy v náboženskej výchove. In Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Banská Bystrica : PF UMB, PF UHK, 2009, s. 82 – 90. ISBN 978-80-8083-822-5.

Rozvrh

Absolventi